У тваринництві дуже важливо мати якісні корми, що забезпечують прирости живої маси тварин і підвищення надоїв дійного стада. І основним з компонентів у більшості раціонів для ВРХ є силос.

Правильний вибір гібрида

Маємо пам’ятати, що якісний кукурудзяний силос починається з вибору гібрида. Нині на рин- ку дуже багато селекційних компа- ній пропонують гібриди зернового напряму для виробництва силосу. Свої гібриди пропонують насіннє- ві компанії Монсанто, Піонер, Сингента, Євраліс, КВС, Маїсадур, Маїс та ін. Ці гібриди характеризуються значною висотою, що забезпечує урожайність зеленої маси, але не завжди збалансованість за вмістом поживних речовин і високу ефек- тивність травлення. Окрім того, ре- комендовані зернові гібриди за- безпечують значний вміст зерна у силосній масі, яке в результаті травлення також може не повністю перетравлюватися, тому його по- трібно додатково плющити або по- дрібнювати. Є також спеціалізовані гібриди кукурудзи на силос. Вони мають низький вміст лігніну, що забезпечує краще травлення силос- ної маси у шлунках тварин.

Наразі ми, компанія LNZ Grup, пропонуємо гібриди типу Leafy, рослини якого характеризуються збільшеною поживною частиною для тварин завдяки більшій кількості листків над початком — від 10 до 13. Зерно містить переважно бо- рошнисто-склоподібний крохмаль. Гібриди типу Leafy-Floury, крім більшої кількості листків, мають до 25% зерна чисто борошнистого типу, що значно підвищує його пе- ретравність.

Вибираючи гібрид, маємо зва- жати на те, що основна поживна маса рослин розташована над по- чатком (рис. 1).

Велике значення має також вміст зерна у силосі, адже у зер- ні знаходиться найбільш поживна для тварин частина силосної маси. Проте не завжди значна кількість зерна у силосній масі свідчить про високу його поживність. Важливе значення має також консистенція ендосперму зерна, його тип (рис. 2). Зерно з більш склоподібним типом ендосперму гірше перетравлюєть- ся порівняно із зерном борошнис- того типу. Таке зерно краще руйну- ється навіть під час його різання та прожовування тваринами. У про- цесі силосування таке зерно краще піддається ферментації.


Основний обробіток ґрунту

Важливе значення має техноло- гія вирощування кукурудзи на силос. Зазвичай господарства її істот- но спрощують. Одним із важливих елементів технології вирощування є основний обробіток ґрунту, адже кукурудза має мичкувату корене- ву систему, що здатна проникати на 1,2–1,5 м углиб. Тому культура дуже чутлива до ущільнень ґрун- ту, підплужної підошви, які мо- жуть погіршити й обмежити її роз- виток. Відтак основний обробіток ґрунту, як і для зернової кукурудзи, має сприяти оптимізації струк- тури ґрунту шляхом руйнування його ущільнень і підплужної під- ошви. Для всіх типів ґрунтів реко- мендуємо застосовувати, насампе- ред, глибоке рихлення або глибоку оранку, залежно від глибини і типу ущільнення ґрунту. Адже такий об- робіток забезпечить формуван- ня оптимальної структури ґрунту і сприятиме більшому накопичен- ню вологи в ньому впродовж зими.


У весняний період поле слід обов’язково боронувати, закри- ти вологу, адже коли ґрунт про- грівається до 4–5 °С, істотно ак- тивізується ґрунтова мікрофлора. Надлишкова волога стікається і ви- паровується, у результаті чого фор- мується нова капілярно-пориста структура ґрунту, яку ми зруйнува- ли основним обробітком. Тому бо- ронування ґрунту в той час, коли посіріла його поверхня (тобто він досяг фізичної стиглості), руйнує сформовані пори і зупиняє процес інтенсивного випаровування воло- ги з нижніх горизонтів.

Удобрення

Система живлення, особливо на ранніх етапах росту і розвитку рос- лин кукурудзи, є одним з елементів оптимізації цих процесів. На жаль, багато господарств цим елемен- том взагалі нехтують. Щоб ефек- тивно вирощувати силосну куку- рудзу, маємо розуміти, що рослини потребують забезпечення не лише

азотними добривами, а збалансо- ваного їх живлення й іншими еле- ментами. Адже на 1 тонну основної і відповідної кількості побічної продукції рослини споживають 24– 35 кг азоту, 10–14 кг фосфору, 25–35 кг д. р. калію, 6–10 кг кальцію та магнію, 3–4 кг сірки. Тому, щоб рос- лини успішно росли й розвивалися, важливо вносити під основний об- робіток, зокрема на бідних ґрунтах, по 20–30 кг/га д. р. фосфору і ка- лію. На легких ґрунтах калійні до- брива можна залишити на весняне внесення під закриття вологи, щоб уникнути їх інтенсивного проми- вання в осінньо-весняний період.

Окрім того, щоб рослини засво- їли більшу частину азоту, внесено- го під силосну чи зернову кукуру- дзу, рекомендуємо на кожні 10 кг/ га д. р. азоту вносити по 1,5–2,0 кг/га д. р. сірчаних добрив. Тоді росли- ни повноцінно використають весь азот і ефективно включать його у білкові структури. Якщо плануєте застосовувати сульфат амонію або інше кисле добриво, бажано внести його з осені під основний обробіток або у весняний період під закриття вологи, коли її багато і підкислення ґрунту буде нетривалим і не впли- не на рослини.

Для швидкого старту рослин, доброго розвитку кореневої систе- ми, оптимізації умов закладення врожаю на початкових етапах не- обхідно збалансувати їх живлення. Адже кукурудза на силос закладає свій урожай починаючи з першого до дев’ятого листка. Так, із першо- го по третій листок закладаються вузли, а відповідно, кількість лист- ків; із третього по дев’ятий листок закладаються, формуються і розви- ваються качани (рис. 3).

Тому під час сівби необхідно внестина5смубікіна5смглиб- ше під насіннєве ложе комплексні добрива, що містять N10–20P10–20K10–20S3–5, можна у поєднанні з мікродобривами. Але бажано щоб весь комплекс не перевищував 60 кг/га сукупної діючої речовини.

Сівба

Якість сівби визначає, яку масу сформуємо і який у ній буде вміст зерна, тобто яка буде її поживність загалом. Тому всі зернові компа- нії, що спеціалізуються на зерно- вих гібридах, рекомендують збіль- шувати густоту посіву кукурудзи на 10–15 тис./га схожих насінних від рекомендованих норм для їх виро- щування на зерно. Так ми збільшу- ємо вихід зеленої маси, але не за- вжди частку зерна в ній.

Гібриди типу Leafy і Floury-Leafy з огляду на якісні показники насін- ня, потрібно висівати так, щоб на момент збирання густота була 69– 74 тис. рослин/га. Це забезпечує ви- сокий вміст зерна у зеленій масі і високу якість та поживність отри- маного силосу.

Глибина сівби силосної, як і зер- нової, кукурудзи має дорівнювати 4–6 см, з яких 1,5–2,0 см — вологий ґрунт.

Гербіцидний захист

Вирощуючи кукурудзу на си- лос, важливо захистити посіви від бур’янів і засмічувачів, адже від цього залежатиме як інтенсивність розвитку, так і загалом рівень уро- жаю зеленої маси. При цьому важливо зменшувати собівартість оди- ниці вирощеної зеленої маси. Тому ми пропонуємо використати пре- парати бренда DEFENDA. Якщо дотримати регламенту їх застосу- вання, вони успішно впораються з бур’янами, зменшать собівартість продукції і забезпечать відсутність фітотоксичної дії.

Для успішного захисту рослин можна сформувати бакові сумі- ші ґрунтових препаратів за участі прометрину:

• Перун (прометрин, 500 г/л), 2,0– 2,5 л/га + Сахара (Ацетохлор, 900 г/л), 1,5–2,0 л/га;

• Перун (прометрин, 500 г/л), 2–2,5 л/га + Дабл Трай (металахлор, 960 г/л), 1,7–1,9 л/га;

• Перун (прометрин, 500 г/л), 2–2,5 л/га + Сора-нет (пропізахлор, 720 г/л), 1,8–2,2 л/га.

• Або на основі тербутилазину:

• Айдахо КС (тербутилазин, 500 г/л), 1,5–1,6 л/га + Сахара (ацетохлор, 900 г/л), 1,5–1,7 л/га;

• Айдахо КС (тербутилазин, 500 г/л), 1,5–1,6 л/га + Дабл Трай (металах- лор, 960 г/л), 1,7–1,9 л/га;

• Айдахо КС (тербутилазин, 500 г/л), 1,5–1,6 л/га + Дабл Трай (металах- лор, 960 г/л), 1,7–1,9 л/га.

Для того, щоб визначити нор- ми внесення препаратів, потрібно брати до уваги механічний склад і вміст гумусу у ґрунті. А компо- нування двох груп діючих речо- вин — Хлорацетанілідів і Триазинів — забезпечить широкий спектр контролю бур’янів.

Такі бакові суміші, на жаль, не зможуть упоратися з падалицею соняшнику. Для цього можете за- стосувати препарати на основі 2,4- Д та його похідних, зокрема Ефімер (2-етил-гексиловий ефір 2,4-Д, 905 г/л), 0,7–0,8 л/га, Примус (2-етил- гексиловий ефір 2,4-Д, 452 г/л + флорасулам, 6,3 г/л), 0,4–0,6 л/га, Дикамба Форте (дикамба у формі диметиламінної солі, 120 г/л + 2,4- Д у формі диметиламінної солі, 344 г/л), 1,0–1,2 л/га або препарат Акса- кал (флорасулам, 250 г/л), 0,02–0,03 кг/га у поєднанні з прилипачами Мачо, 0,2 л/га або Супер Мачо, 0,1 л/га у чистому вигляді чи у бакових сумішах з іншими препаратами.

Для посилення боротьби зі зла- ковими бур’янами в разі застосу- вання посходової схеми можемо запропонувати препарати на осно- ві сульфонілсечовини Муссон (ні- косульфурон, 40 г/л), 1,0–1,25 л/га, Рим (римсульфурон, 250 г/л), 0,04– 0,05 кг/га у поєднанні з прилипа- чем Мачо, 0,2 л/га, Супер Мачо, 0,1 л/га, Кентавр (римсульфурон, 500 г/л + тифенсульфурон-метил, 250 г/л), 0,02–0,025 кг/га також у по- єднанні з прилипачем.

Посіви кукурудзи необхідно очистити від бур’янів і засмічувачів до фази п’яти листків, щоб забезпе- чити оптимальні умови закладення качана. Тоді можна отримати біль- шу кількість зерна у силосній масі. Перелічені препарати не справля- ють ґрунтової дії як такої, тому в разі їх застосування обов’язково слід зважати на небезпеку другої хвилі бур’янів у фазу 7–10 листків. Схеми захисту мають передбачати, за потреби, дворазове застосуван- ня гербіцидів. Обов’язково брати до уваги регламент застосування препаратів і спектр бур’янів та за- смічувачів, на які вони впливають.

Так, для боротьби з наявними злаками під час першої обробки — до п’ятого листка — до бакової су- міші з препаратів Ефімер, 0,7–0,8 л/га, Примус, 0,4–0,6 л/га, Дикам- ба форте, 1,0–1,2 л/га можемо до- дати Муссон, 1,0–1,25 л/га або Рим, 0,04–0,05 кг/га з прилипачем. Тоді, якщо знадобиться, у другу обробку для боротьби зі злаковими і деяки- ми дводольними бур’янами можна застосувати Муссон, 1,0–1,25 л/га, а для боротьби з повторною хвилею соняшнику — Аксакал, 0,02–0,03 кг/ га. Бажано так формувати схеми, щоб вони не повторювалися.

Для формування ґрунтово- го ефекту можемо запропонувати препарат Сумаро (мезотріон, 480 г/л), 0,25 л/га у поєднанні з прили- пачем Мачо, 0,2 або Супер Мачо, 0,1 л/га у чистому вигляді чи у ба- ковій суміші з Муссон (нікосуль- фурон, 40 г/л), 1,0–1,25 л/га. Це за- безпечить ґрунтову дію і боротьбу з широким спектром бур’янів, зо- крема злаковими і ваточником сі- рійським.

Інсектицидний захист

Основними шкідниками куку- рудзи є, переважно, ґрунтові (дро- тяники, личинки хруща, інколи підгризаючі совки) на ранніх ета- пах, шведська та гессенська мухи під час вегетації, а в період цвітін- ня і формування початків — куку- рудзяний стебловий метелик та різні види совки. Тому ефективни- ми будуть обробка насіння інсек- тицидами і застосування трихо- грами в період викидання волоті.

Для обробки насіння про- ти спектра ґрунтових шкідників і шкідників сходів пропонуємо ін- сектицидні протруйники Латина (клотіанідин, 600 г/л), 3,5–5,0 л/т, а також Метакса (тіаметоксам, 350 г/л), 6,0–9,0 л/т насіння.

По вегетації під час викидання волоті бажано застосовувати три- хограму. Як і на зерновій кукуру- дзі, її розкидають у два етапи: під час виходу волоті і вдруге за два тижні — по 150–200 тис. особин/га.Збирання

Збирають зелену масу за воло- гості 65–70% за молочно-воско- вої стиглості зерна, що забезпечить кращі умови силосування з висо- ким вмістом сухої речовини і висо- кою перетравністю поживних ре- човин.

Гібриди типів Leafy і Leafy- Floury, крім високої урожайнос- ті зеленої маси, мають ще декілька позитивних переваг, зокрема:

• більш тривалий період збирання;

• швидка ферментація (за місяць можна починати згодовувати си- лос тваринам);

• легке руйнування зерна під час подрібнення, силосування і про- жовування тваринами;

• високий вміст крохмалю у силос- ні масі й оптимальне співвідно- шення засвоюваної нейтраль- но-детергентної та ефективної клітковини;

• завдяки більш борошнистому типу зерна кращу засвоюваність крохмалю.

Усе це позитивно впливає на збільшення надоїв молока ді- йних корів і приріст живої маси молодняку, адже такий силос можна застосовувати для різних раціонів і вікових груп.

Отже, порівняємо різні типи гібридів кукурудзи на силос і ви- значимо їх основні переваги і недоліки (табл.).

Під час збирання важливо ви- тримувати величину різки маси не більше ніж 3 см, що забезпе- чить ефективне її подрібнення і добре силосування.

Висоту зрізу, залежно від вибраного типу гібрида і фази збирання, краще формувати на 15–40 см під початком, що забезпечить потрапляння до- статньо перетравної частини зеленої маси, а відповідно до- бру поживність корму і змен- шить потрапляння непере- травної частини, яку тварини не їстимуть.

Висновок

Отже, під час вирощування кукурудзи на силос необхідно:

– сформувати оптималь- ну структуру ґрунту для розви- тку кореневої системи завдяки глибокому рихленню чи оранці з огляду на ущільнення і наяв- ність підплужної підошви;

– збалансувати живлення рослин, зокрема комплексне підживлення на ранніх етапах і збалансування азоту з сіркою;

– підібрати відповідний гі- брид кукурудзи, що забезпечить як високий урожай, так і високу якість отриманого силосу. Осо- бливо перспективними є гібри- ди типів Leafy та Leafy-Floury;

– захистити посіви від бур’янів і шкідників, використо- вуючи доступні і якісні препара- ти, зокрема препарати бренда DEFENDA;

– зібрати врожай у фазі мо- лочно-воскової стиглості на підвищеному рівні зрізування рослин (20–40 см під нижнім початком) і закласти силос за величини різання 2–3 см.


Джерело:

Кіфорук Василь, канд. с.-г. наук, керівник відділу Агротехнологій

Агрономія сьогодні. Кукурудза 2019.