ЛНЗ. УНІКАЛЬНИЙ ДОСВІД ДЛЯ ПАРТНЕРІВ ЧЕРЕЗ LNZ-HUB


Cучасний інтенсивний розвиток сільсько- господарського бізнесу, значна конку- ренція, зміна кон’юнктури ринку та потреб сільськогосподарського виробника сти- мулюють кожну компанію, яка працює на сільськогосподарському ринку в галузі дистри- буції, переходити від постачальника продуктів компанії виробників до консалтингової техно- логічної підтримки своїх партнерів, фокусува- тись на їхніх потребах, пропонувати різні рішен- ня для забезпечення успіху в найближчій пер- спективі з прогнозуванням та планами на наступні роки. Ми, як компанія, що інтенсивно розвивається, зокрема в дистрибуційному на- прямі, також змінюємось і шукаємо шляхи для того, щоб стати ближчими для наших клієнтів, стати їм надійним партнером у веденні бізнесу, надати не лише доступні й якісні продукти, але і забезпечити стабільний розвиток, повсякчасну технологічну, консультативну підтримку, спри- яти отриманню наочної інформації з наших до- слідно-показових під назвою LNZ-hub та вироб- ничих полів.

ЛНЗ. УНІКАЛЬНИЙ ДОСВІД ДЛЯ ПАРТНЕРІВ ЧЕРЕЗ LNZ-HUB фото 1 LNZ Group

Тому поряд із командою продавців задля під- тримки наших партнерів працюють провідні фа- хівці з агрономії, техніки, технологій із наших власних виробничих сільськогосподарських підприємств та спеціалісти із відділу Агротехно- логій, які за потреби та планово виїжджають у господарства, на їхні поля і можуть більш точні- ше продіагностувати, проаналізувати й надати якісне технологічне рішення.

ЛНЗ. УНІКАЛЬНИЙ ДОСВІД ДЛЯ ПАРТНЕРІВ ЧЕРЕЗ LNZ-HUB фото 2 LNZ Group

Торік нашим клієнтам ми запропонували уні- кальне рішення для доступу до нашого досвіду, ознайомлення з технологічними процесами на насіннєвому заводі, з якістю та специфікою на- ших продуктів, технологічними рішеннями у по- льових умовах, на заміну традиційним Дням полів – захід під назвою LNZ-hub. Власне, LNZ- hub, це вільний, персоналізований доступ до полів протягом тривалого періоду. Так, у 2018 р. цей період тривав із 15 серпня по 15 вересня. Тобто наші партнери могли вибрати будь-який день, коли їм зручно приїхати, обрати на чому саме сфокусувати увагу, які поставити запитан- ня і який досвід нашої компанії його цікавить, поспілкуватись із провідними фахівцями й власниками бізнесу. Цьогоріч також буде пред- ставлена аудиторна частина, де у вигляді круг- лих столів щоденно представлятимуть та обговорюватимуть біологічні особливості культур, технології їх вирощування і специфіку прове- дення окремих технологічних заходів, де наші партнери можуть легко й доступно обговорити, почути відповіді на ті питання, що їх цікавлять.

ЛНЗ. УНІКАЛЬНИЙ ДОСВІД ДЛЯ ПАРТНЕРІВ ЧЕРЕЗ LNZ-HUB фото 3 LNZ Group

У межах LNZ-hub у 2018 р. були представлені гібриди кукурудзи північноамериканської і ка- надської селекції (NAPG) зернових та унікальна для України селекція силосних гібридів кукуру- дзи, що були вибрані на світовому ринку як пер- спективні насамперед для вирішення внутріш- ньовиробничих потреб. Специфіка зернових гібридів кукурудзи селекції NAPG спрямована на отримання гібридів із високою стійкістю до хво- роб, стійкістю до вилягання внаслідок пошко- дження шкідниками, з високим потенціалом,що підтверджують результати їхнього збирання (рис. 1.) та доброю вологовіддачею, при цьому вони є доступними за ціновою політикою. Як бачимо, отримані результати гібридів пів- нічноамериканської та канадської селекції є до- статньо високими, що свідчить про їхню пер- спективність для України. Проте ми і далі про- довжуємо пошук кращих та перспективних гібридів цієї селекції, наразі інтенсивно трива- ють дослідження та виробнича перевірка цих гібридів. Адже не завжди рівень урожайності вирішує перспективність гібридів. Основним показником для нас і наших партнерів є отрима- ний чистий прибуток із 1 га посіву культури.

ЛНЗ. УНІКАЛЬНИЙ ДОСВІД ДЛЯ ПАРТНЕРІВ ЧЕРЕЗ LNZ-HUB фото 4 LNZ GroupЛНЗ. УНІКАЛЬНИЙ ДОСВІД ДЛЯ ПАРТНЕРІВ ЧЕРЕЗ LNZ-HUB фото 5 LNZ Group


ЛНЗ. УНІКАЛЬНИЙ ДОСВІД ДЛЯ ПАРТНЕРІВ ЧЕРЕЗ LNZ-HUB фото 6 LNZ Group

Силосні гібриди кукурудзи типу Leafy та Leafy- Floury характеризуються більшою облиствлені- стю рослин, зокрема над початком у цих гібри- дів формується 10–13 листків (рис. 2) та значна частина зерна має борошнисто-склоподібну або борошнисту структуру ендосперму (рис. 3), що значно збільшує як перетравну частину силосної маси з цієї кукурудзи, оскільки має ряд агроно- мічних і технологічних цінних властивостей.

Зокрема:

 • швидкий ріст на ранніх етапах, як наслідок ра- нішого закриття ґрунту від прямих сонячних променів;
 • краще закриття ґрунту листковим апаратом, відповідно – краще збереження ґрунтової во- логи;
 • високий потенціал урожаю зеленої маси;
 • збільшену кількість листків апарату над почат- ком, а відтак вищу перетравність силосної маси;
 • борошнисто-склоподібний та борошнистий ендосперм зерна, що легко руйнується під дією механічних засобів під час подрібнення, добре піддається ферментації в силосі, легко розжовується тваринами та краще засвоюєть- ся, як наслідок – збільшуються кількісні й якіс- ні показники надоїв тварин;
 • мають підвищений вміст перетравного кро- хмалю;
 • забезпечують оптимальнеспіввідношення між перетравною, нейтрально-детергентною і ефективною клітковиною;
 • мають розтягнутий період збирання;
 • швидший час силосування, а, відповідно, ра- ніший період введення в раціони тварин;

завдяки своїм кормовим та поживним власти- востям отриманий силос можна використову- вати в різних раціонах і для різних вікових груп.

У результаті виробничих тестувань гібриди показали свою високу перспективність у різних регіонах України (рис. 4).

ЛНЗ. УНІКАЛЬНИЙ ДОСВІД ДЛЯ ПАРТНЕРІВ ЧЕРЕЗ LNZ-HUB фото 7 LNZ Group

Як бачимо, отримані результати на випробу- вально-демонстраційних полях різних госпо- дарств у різних регіонах свідчать про високу про- дуктивність вибраних нами типів гібридів для молочного та м’ясного тваринництва, де в раціо- ні тварин інтенсивно використовують силос.

ЛНЗ. УНІКАЛЬНИЙ ДОСВІД ДЛЯ ПАРТНЕРІВ ЧЕРЕЗ LNZ-HUB фото 8 LNZ Group

Такий комплексний підхід, залучення різного фаху спеціалістів дає змогу нам більше сконцен- труватись на потребах наших партнерів, забез- печивши їх не тільки високоякісними продукта- ми, перевіреними на власних полях, але і допо- могти технологічною, науково-обґрунтованою консультаційною, випробувально-демонстра- ційною та інформативною підтримкою, щоб в результаті ми разом були успішними на ринку й мали тривалі дружні відносини.


Джерело:

Агродепартамент компанії LNZ Group

НАСІННЯ: ЗОЛОТИЙ ФОНД УРОЖАЮ, Агроексперт

Партнери LNZ Group

 • LNZ Web
 • Tevitta
 • DEFENDA
 • UNIVERSEED
 • BASF
 • Limagrain
 • SesVanderhave
 • Syngenta